תקנון השימוש 

תקנון אתר גואפ – אפסקילס ותנאי שימוש וביטול עסקה (להלן: “התקנון”)

 1. כללי
 • התקנון מהווה, בין היתר, מסמך פרטים בהתאם לזכותך לפי סעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) בקשר עם עסקה בה התקשרת עם חברת גו-אפ יעוץ ואסטרטגיה בע”מ ח.פ. 516025723 מרח’ נהר הירקון 36 בית שמש טלפון 02-6200155 (להלן: “החברה”) לרכישת אחד מקורסי הלימוד ו/או ההכשרות המוצעים על-ידי החברה, כדלקמן (להלן יחדיו: “הקורס” או “הקורסים”):
 • קורס הכשרת מנהלים בסיסי.
 • קורס מנהלי מש”א.
 • קורסים דיגיטליים (“אפים”) למיומנויות בעבודה.
 • שירותי ייעוץ תעסוקתי וארגוני.
  • רכישת הקורס נעשית על אחריותך בלבד תוך ידיעה והבנה מצידך כי החברה אינה יכולה לערוב להצלחה או לרכישת ידע והדבר תלוי בך ובפעולות שתעשה בקורס.
  • החברה תשלח לכתובת דואר אלקטרוני שיספק הלקוח את פרטי העסקה והקורס שרכש.
  • בטרם רכישת הקורס עליך לקרוא בעיון את כל הוראות התקנון וכן לתקף את אישור התקנון. אישור התקנון מהווה, בין היתר, אישור קבלת “טופס גילוי” לפי הוראות חוק הגנת הצרכן, וכן הסכמה מלאה והתחייבות מוחלטת מצידך לאמיתות ולקיום כל ההצהרות, ההוראות והתנאים המופיעים בו. אישור התקנון ייעשה באמצעות סימון V בעת פתיחת חשבונך באתר שלנו שכתובתו https://goup.org.il/ (להלן: “האתר”).
  • התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מופנה כמובן לגברים ולנשים כאחד. החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מזמן לזמן, והנוסח העדכני של התקנון כפי שיופיע באתר הוא שיחייב את החברה ואותך. בכל מקרה של אי התאמה או סתירה בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם, תגברנה הוראות תקנון זה.
  • כל פניה או שאלה הנוגעת לפעילות האתר, ניתן לפנות באמצעות כתובת הדוא”לoffice@goup.org.il

 

 1. תשלום, תנאי עסקה ותנאי ביטול עסקה
 • להלן מחירי הקורסים:
 • קורס הכשרת מנהלים (במיקוד מותאם לדיסציפלינה הניהולית) משולבים פרונטליים ודיגיטליים – עד 10,000 ₪ למשתתף
 • קורסים דיגיטליים – עד 700 ₪ לאפ (קורס) דיגיטלי בודד.
 • שירותי ייעוץ תעסוקתי וארגוני – המחיר ייקבע ע”פ גודל הארגון ומטרותיו.
  • התשלום עבור הקורסים ניתן לחלוקה עד 6 תשלומים שווים, ללא ריבית וללא הצמדה, ככל שיבוצע התשלום באמצעות כרטיס אשראי שאת פרטיו תמסור לחברה.
  • החברה תהיה רשאית לערוך שינויים לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל שירות שיינתן על ידה או באתר, בין אם אלה מהווים חלק מהעסקה ובין אם לאו, לרבות סיום פעילותם ללא הודעה מראש, הטלת מגבלות גישה, מחיקת נתונים וכל כיוצא בכך.
  • פתיחת קורס מותנית ברישומם של לפחות 12 נרשמים.
  • תנאי ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות כל דין, לרבות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו לפיו. מבלי לגרוע מהאמור מוסכם כי תהיה רשאי לבטל את העסקה בתוך ארבעה עשר ימים מיום עשיית העסקה או מיום קבלת התקנון, לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן. צרכן שהוא צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת התקנון, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית ובכפוף לתנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן.

 

 1. מדיניות הפרטיות
 • מרבית השירותים באתר מחייבים הזדהות שלך באמצעות הרשמה לאתר בתהליך חד-פעמי, במסגרתו תידרש למסור פרטים מזהים. בתום הליך ההרשמה, יבחר המשתמש בסיסמה, באמצעותה תאומת זהותך בכל פעם שתבקש לקבל מהאתר שירותים מזוהים. שם המשתמש והסיסמה שיבחרו על ידך הם אישיים ואין להעבירם או לגלותם לאחר.
 • בכל שימוש בשירותים המזוהים, יישלחו לך הודעת דואר אלקטרוני או מסרון, לפי פרטי ההתקשרות שמסרת, המודיעים לו על שימוש זה.
 • לשם הרשמה לאתר תידרש לספק מידע אישי הכולל: שם מלא; כינוי וכתובת דוא”ל וכן למסור מידע נוסף כגון גיל, מגדר, מקום מגורים והשכלה ותפקיד בעבודה.
 • הנך רשאי למחוק את פרטי הזיהוי שלך ממערכת ההזדהות של האתר או לחדשם בכל עת.
 • החברה לא תעביר פרטים מזהים אודותיך, למעט לחברה הסולקת את האשראי ו/או לחברת האשראי לצורך השלמת פעולות הרכישה שבוצעו באתר החברה או במקרים בהם קמה חובה שבדין להעברתן.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לאסוף בעת הימצאותך באתר החברה, מידע אודות מוצרים ו/או שירותים שרכשת, מוצרים ו/או שירותים בהם הבעת בהם עניין, עמודים שצפית בהם, הצעות שעניינו אותך, וכל מידע אחר, לרבות בדרך של שימוש ב- Cookies, על מנת שזה ישמש את החברה בכניסותיך הבאות לאתר וכן יאפשר ל- החברה להציע לך הצעות, מבצעים ופרסומים ממוקדים.
 • Cookie הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב המשתמש (לעניין זה – מחשב המשתמש – לרבות טלפון נייד ו/או כל מכשיר קצה אחר באמצעותו נעשה שימוש באתר) על ידי שרת אינטרנט, המאפשר זיהוי מהיר ויעיל של המשתמש וכן מאפשר איסוף מידע אישי על העדפות המשתמש כדוגמת סוג המוצרים ו/או שירותים ו/או אתרים המועדף על המשתמש, דרכי הגישה שלו לאתר, סוג האינפורמציה שהוא מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין של המשתמש וכיו”ב.
 • באישורך את תנאי תקנון זה ובעצם השימוש באתר החברה אתה מתיר לחברה להשתיל Cookie על מחשבך, להשתמש במידע המונפק ו/או האגור ב Cookie ולזהות אותך על פיו.
 • אתה יכול למחוק ו/או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי Cookies באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות בדפדפן האינטרנט שלך, אולם הדבר יחייב אותך לשוב ולהקליד בכל כניסה לאתר את שם המשתמש והסיסמא, במקרים בהם רישומם מתחייב מאופי השירות שאת מבקשת לקבל באתר.
 • החברה רשאית להשתמש בפרטים האישיים שמסרת בעת ההזמנה ובכל מידע שייאגר אודותיך בעת השימוש באתר לצורך הפקה וניתוח של מידע סטטיסטי. החברה תהא רשאית למסור נתונים סטטיסטיים ואחרים לצדדים שלישיים, ובלבד שאין הנתונים מזהים אותך באופן אישי.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל-פה, לרבות במסרונים (SMS) בכל מידע הקשור באתר וכן בנוגע להצעות פרסומיות (לרבות הצעות מטעם צדדים שלישיים), אלא אם ציינת בפני החברה כי אינך מעונין בכך. בעצם השימוש באתר החברה ובאישור תקנון זה אתה נותן את הסכמתך לתנאי השימוש ואת הסכמתך לקבלת “דבר פרסומת” כהגדרות בתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ”ב – 1982, וכן הסכמה על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981. באפשרותך להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני, מסרונים ומידע על ידי לחיצה על הקישור המופיע בדואר הנשלח אליך.
 • ככל שאינך מעוניין לקבל הודעות כאמור או אם תהיה מעוניין בעתיד להפסיק לקבלן, תוכל ליידע אותנו על כך באמצעות דואר אלקטרוני, לכתובת: office@goup.org.il ומשלוח דברי פרסומת (בלבד) יופסק עם קבלת הודעתך כאמור, בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982. יובהר, כי בעוד שהחברה אינה גובה תשלום עבור הודעות או מסרונים, ייתכן כי מפעיל הרשת הסלולרית שלך עשוי לגבות תשלום עבור קבלת הודעות, נתונים ודמי תשלום אחרים, ובמקרים כאמור אתה תישא בתשלומים אלה.
 • עם ההרשמה לפעילות החברה, אתה מאשר לחברה להשתמש בתמונות וסרטונים בהם אתה מופיע במסגרת קבוצתית בפרסומים שונים לרבות עמוד הפייסבוק, אתר האינטרנט, ערוץ היוטיוב וכו’ וזאת לצרכים פרסומים ושיווקיים של החברה. אם הנך מעוניין להסיר תמונה ו/או סרטון בהם הנך מופיע, הנך מתבקש לפנות לאתר באמצעות דוא”ל לכתובת office@goup.org.il והתמונה ו/או הסרטון יוסרו לאלתר.
 • מסירת פרטים בעת הרישום ו/או אישור התקנון מהווה הסכמה מצדך לכל השימושים הקבועים בתקנון זה ובכלל זה בקשר עם המידע ולהעברתו לצדדים שלישיים בהתאם להוראות תקנון זה.
 • באתר יכול שיופיעו קישורים (Links) המפנים לאתרים חיצוניים לאתר. אלה נוצרו לנוחות המשתמש, אך אינם נמצאים בשליטת החברה, והחברה אינה אחראית בכל דרך שהיא לתוכן המופיע בהם, כך שגם אין לראות בקישורים אלה כאישור של החברה לאמור בהם. יובהר כי אין בכך כדי לגרוע מהעובדה כי לעיתים צוותי הקורס יפנו כחלק ממהלך הקורס לתוכן באתר החיצוני.
 • אם הנך סבור כי קישור לתוכן או אתר חיצוני אינו ראוי/תקין מכל סיבה שהיא, מתבקש לפנות לאתר באמצעות דוא”ל לכתובת office@goup.org.il והקישור יתוקן/יוסר ככל שפנייתו תמצא מוצדקת.

 

 1. קנין רוחני
 • האתר, הקורס, וכל התכנים, הנתונים, המידע, העיצובים, השמות המסחריים והסמלילים שיהיו מצויים באלה, וכן התקנון, הינם בבעלותה הבלעדית של החברה, ומהווים, בין היתר, “יצירה ספרותית” כמשמעותה בחוק זכות יוצרים, תשס”ח-2007 ו”סוד מסחרי” כמשמעותו בחוק עוולות מסחריות, תשנ”ט-1999. אסור להעתיק או להעביר או לפרסם או לשווק או לתרגם או לחשוף בפומבי או לחקות או להפיץ או למכור או לבצע דה-קומפילציה או הנדסה חוזרת וכל כיו”ב ביחס לכל דבר הקשור בהם. הפרת איסור זה תהווה פגיעה בזכויותיה של החברה לפי כל דין ולפי הוראות התקנון ותזכה את החברה בכל סעד העומד לרשותה.
 • החברה אינה מעבירה לידיך כל זכות בשום דבר שהוא, לרבות לא במידע או חומר שתהיה רשאי להוריד למחשבך האישי וכיו”ב, אלה ייוותרו בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה ולכל היותר תהיה לך הרשות להשתמש בהם בלבד בכפוף להוראות התקנון.

 

 

 1. שונות
 • במקרה של מחלוקת בינך לבין החברה או באם תפר הוראה מהוראות התקנון תהיה החברה רשאית לאסור עליך את השימוש בקורס או בכל דבר אחר בקשר עם העסקה, לפרק זמן או לצמיתות, וכן להשהות, לבטל או לסיים את ההתקשרות עמך, להשהות את הגישה לחשבון, למחוק את החשבון ואת נתוניו או חלק מהם או להטיל עליך תשלום נוסף עבור השימוש בקורס (אף בגין שימוש שהיה זמין לפני כן ללא תשלום).
 • הינך מתחייב בזאת לשפות באופן מלא את החברה או כל צד שלישי שעימו היא משתפת פעולה בגין כל הוצאה שתיגרם באופן ישיר או עקיף בעקבות הפרת הוראה מהוראות התקנון על ידך, לרבות גם הוצאות משפטיות, שכר טרחת עורך דין וכל כיו”ב, לאלתר עם קבלת דרישה כאמור.
 • במקרה שבו יכריע בית משפט מוסמך שסעיף כלשהו בתקנון אינו תקף מכל סיבה שהיא, ייראו את אותו סעיף כאילו נוסח מלכתחילה באופן שישקף ככל האפשר את הכוונות המקוריות של הצדדים. יתר הוראות התקנון יישארו בתוקפן.
 • כל עילת תביעה שתהיה לך בקשר עם שימוש בקורס או בקשר עם התקנון או כל דבר שבוצע או לא בוצע בעקבותיו וכל כיוצא באלה, תתיישן בתוך שנה אחת (1) ממועד היווצרותה בפועל אף אם לא תהא ידועה לך באותו מועד, ואתה תהיה מנוע לצמיתות מלתבוע בגינה. הוראה זו הינה בגדר “תקופת התיישנות מוסכמת” לפי סע’ 19 לחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
 • החברה בלבד, תהיה רשאית להמחות את חובותיה וזכויותיה לפי התקנון לצד שלישי, ובמקרה כאמור לא יישאו הן באחריות כלשהי עוד כלפיך.
 • על התקנון וכל הנובע ממנו ו/או כל הקשור בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
 • בית משפט המוסמך במחוז ירושלים יהיה בעל סמכות בלעדית לדון בכל עניין בקשר עם העסקה ו/או התקנון.
 • החברה איננה מבטיחה כי משתמשים אחרים פועלים או יפעלו על פי תנאי התקנון והיא לא תהיה אחראית לנזק כלשהו העלול להגרם בשל כך.
 • ככל שתבחר החברה שלא לעשות שימוש בזכות כלשהי העומדת לה לפי הוראות התקנון או לפי הוראות כל דין לא יחשב הדבר לוויתור או שיהוי מצידה והיא תהיה רשאית לעשות שימוש בכל זכות העומדת או שתעמוד לה בכל עת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • ככל שתתקיים סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון לבין האמור במקום אחר כגון האתר, הודעת דואר אלקטרוני וכיו”ב, הקובע יהיה האמור בתקנון, למעט אם במקורות האמורים נאמר במפורש אחרת.
 • החברה מאחלת מאחל לך חוויה פוריה, מאתגרת ומהנה מלימודיך אצלה!

 

דילוג לתוכן