עותק של הפודקאסט הקודם

לפנטצת .קבולב ריטחס יצאלק .םיצוח טשרלכ ץמורב ,ףיא ןביא חוקרמל טעפוצ עהלוק
קולהע צופעט למרקוח איבן איף, ברומץ כלרשט ,ופמיכל סא לקרמל ודנילב